تبلیغات
Dream High - پروفایل من

Dream High


مشخصات فردی
نام:مـهـتـابــــ
جنسیت:زن
محل سکونت:رامسر
درباره من:مَـــنـــ هَـــنـــوزَمــ مــیــخَــنــدَمـــ
بــا کــل آدَمــا مــیــجَــنــگــمـــ
کِــه مَـــنــ نَـــخــواســتَــمــ خُــدا خــواســتــ بــالامـــ
چــون حُــضــورِشــ رو مــیــفَــهــمَــمـــ

'
مهارتها:وزرشـ*عـکـاسـی*وبلاگـ نـویـسـی
علایق
علایق:خــانــوادمــ *
دوســتــامــ*
گــیــتــار*
رمــانــ *
نــویــســنــدگــی*،
عــکــاســی*
گــرافــیــکــ*
مــد و فــشــنــ*
لاکـــ*
ســریــالــ*
بــدنــ ســازی*
رنــگــ مــشــکی*
نــقــاشــی*
نــت*
عــکســ*
ســهــرابــ ســپهــری *
کــره ای هــا* 
وبــلاگــ نــــویــســی*
کتابهای مورد علاقه:کـدومـ رو بـگـم ؟زیـادن:D
فیلمها و سریالها:فیـلـم :گـشـت ارشـاد 
سـریـال :فـعـلا شـاه گـوشـ،*پـایـتـخـتـــ
ورزشهای مورد علاقه:بــدنــ ســازی *بـــسکــتــبـالـــ