تبلیغات
Dream High - هیـــــچوقت

Dream High

هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ،

دوستــ♥ ــت داره ... مراقــــــبته
و نگرانــــــــــــت میشــه
چـــون یــک روز بیــدار میشـــی و میبینــی
مـــــــــاه رو از دســــت دادی
وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی

چهارشنبه 7 خرداد 1393 11:21 ق.ظ FeNcI . نظرات()