تبلیغات
Dream High - متن های زیبای انگیلیسی همراه با ترجمه

Dream High
پیشنهاد میکنم بخونید متن های زیبایی هستن نظر یادتون نره . 


I swear by the quiet silence of your paper house, I know your dreams are as beautiful as my fancies believable. You\'ve got the mystic believe of love from my silence. I\'ve got the final point of belief from your silence. Maybe it\'s not possible to feel that the words we say about the paper world we\'ve made are hearable. But we can start to paint the gray branches of the paper trees green. I know painting, you know painting too. So why don\'t you start? When I was a child, I didn\'t have any water color. I used to go to little garden near stream and cut all the color flowers and paint. If we search the paper garden near paper house for a short time, there have to be flowers to paint our believes the red color of love

به سکوت آرام خانه کاغذی ات قسم که می دانم رویاهای تو به زیبایی خیالات من باورکردنی است. تو از سکوت من به باور عرفانی عشق رسیده ای. من از سکوت تو به نقطه نهایی ایمان رسیده ام. شاید نتوان درک کرد که گفته های ما از آن دنیای کاغذی که ساخته ایم، شنیدنی است. ولی می شود دست به کار شد و رنگ سبز به شاخه های خاکستری درختهای کاغذی کشید. من که نقاشی کردن می دانم. تو هم که نقاشی کردن می دانی. پس چرا دست به کار نمی شوی؟ وقتی بچه بودم، برایم آبرنگ نمی خریدند. می رفتم سراغ باغچه کنار رودخانه هر چه گلهای رنگی بود می چیدم و نقاشی می کردم. اگر کمی در باغ کاغذی کنار خانه کاغذی مان جستجو کنیم حتماً گلهای کاغذی دارد که رنگ قرمز عشق به باورهایمان بکشیم

*********************************************************************************************************

Always tell someone how you feel about them
you will feel much better when they know

همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن،
 وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشت.

*********************************************************************************************************

,The condition of your life.is the reflection of your thought.You would become the person that you think of daily.Join these days & make a perfect person.You create your thoughts, so try to create nice ones


, وضعیت زندگی شما باز تاب افکار شماستشما آن کسی می شوید که هر روز در باره اش فکر می کنیدپس این روزها را به هم پیوند زنید و انسانی کامل بسازیداین شمائید که افکار خود را خلق می کنیدپس سعی کنید افکار خوب خلق کنی

*********************************************************************************************************

You have to live moment to moment, you
Have to live each moment as if it is the
Last moment. So don’t waste it in
Quarreling, in nagging or in fighting.
Perhaps you will not find the next
Moment even for an apology.


از لحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست
باید هر لحظه را چنان زندگی كنی كه گوی واپسین لحظه است
پس وقت را در جدل،گلایه و نزاع تلف نكن
شاید لحظه بعد حتی برای پوزش طلبی در دست تو نباشد

*********************************************************************************************************

Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال كسی باش كه به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یك لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی كند
كسی را پیدا كن كه دلت را بخنداند

*********************************************************************************************************

The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلكه بهترین استفاده را می كنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

*********************************************************************************************************


The brightest future will always be based on a forgotten past
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت كنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نكنی

*********************************************************************************************************
When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don't see the one which has been opened for us

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
كه دری كه برایمان باز شده را نمی بینیم

*********************************************************************************************************دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 05:35 ب.ظ FeNcI . نظرات()