تبلیغات
Dream High - سوال های 4 گزینه ای طنز

Dream High
الف. نام رئیس جمهور روسیه چیست؟
1. پوتین

2. کفش

3. دمپایی

4. جوراب !!

**********************************************************

ب. نام رئیس جمهور آمریکا کدام گزینه است؟

1. او با ما

2. او با شما

3. او با من

4. او با همه !!

***************************************************

ج. نام رئیس جمهور سابق ترکیه چیست؟

1. مصطفی کمال آتا ترک

2. کمال مصطفی آتا ترک

3. مصطفی کمال آتا کرد

4. کمال مصطفی آتا لر !!

************************************************************

د. نام رئیس جمهور کره شمالی کدام است؟

1. کیم ایل سونگ2. بستنی ایل سونگ3. فالوده شیرازی ایل سونگ4. سونگ ایل یخمک !!

************************************************************

الف: در کتاب سال اول دبستان کبری چه تصمیم مهمی گرفت؟

1. تصمیم گرفت با هیچ کسی دوست نشه!2. تصمیم گرفت ادامه تحصیل بده3. تصمیم گرفت خود کشی کنه4. تصمیم گرفت انگشت خودشو توی دیوار سد فرو کنه !!

************************************************************

ب: نام نخست وزیر کنونی اسرائیل کدام است؟

1. بنیامین نتا نیا هو2. بنیامین بتا بیا هو3. بنیامین نتا برو هو4. هو بنیامین نیا برو گم شو !!

************************************************************

ج: نام نخست وزیر بریتانیا کدام گزینه می باشد؟

1. آنتونی چارلز لینتون بلر2. آنتونی نپتون چارلز بلر3. آنتنی بلر چارلز لینتون4.آنتونی لینتون چاراز دلر

************************************************************

د: کشوری است واقع در اقیانوس آرام و قاره اقیانوسیه، شمال استرالیا و شرق اندونزی. نام کشور و فرماندار کل آن به ترتیب چیست؟

1. پاپوآ گینه نو _ سرپا ئو لیاس متا نه2 پاپوآ گینه جدید_ سر پا ئولیاس نمتانه3. پاپو آ گینه کهنه _ الیاس سر پا مرانه4.کاکو آ گینه نیو _ سرپا الیاس مشاشه


دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 05:15 ب.ظ FeNcI . نظرات()